Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với các trang web của nguyenthanhdanh.net. Điều khoản sử dụng ("điều khoản") được nêu ở đây giải thích các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn liên quan đến việc sử dụng trang web nguyenthanhdanh.net , mỗi tên miền phụ và bất kỳ trang web nào khác được sở hữu và vận hành bởi FlamingText (gọi chung là "Trang web này"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản này như một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với nguyenthanhdanh.net  và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản này, thì bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng trang web này.


Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, tất cả các nội dung (ví dụ: nhãn dán, hình dạng, hình ảnh) được lưu trữ trên trang web này đều được sử dụng miễn phí trong các dự án cá nhân và thương mại như được khai báo bởi các nguồn mà chúng được thu thập. Tuy nhiên, theo tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các nguồn này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin có trên hoặc truy cập thông qua trang web này hoặc từ bất kỳ nguồn nào đã nói ở trên.

Chúng tôi không sở hữu bất kỳ logo thương hiệu hoặc sản phẩm nào được mô tả trong trang web này và chúng tôi không cấp quyền sử dụng các logo thương hiệu hoặc sản phẩm này cho bất kỳ ai. Tất cả tên thương hiệu hoặc sản phẩm, logo và nhãn hiệu có trong trang web này vẫn là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc liệt kê bất kỳ tên thương hiệu hoặc sản phẩm, logo và nhãn hiệu nào không nhằm ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hay liên kết trực tiếp nào với nguyenthanhdanh.net.

Liên kết

nguyenthanhdanh.net đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào trên trang web này không bao hàm sự chứng thực bởi nguyenthanhdanh.net của trang web được liên kết. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy sẽ có nguy cơ của riêng bạn.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Bạn đồng ý rằng nguyenthanhdanh.net theo quyết định riêng của mình có thể thêm, sửa đổi, xóa hoặc thay đổi bất kỳ phần nào trong các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều khoản này thường xuyên để nhận thức được các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Mọi thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng lên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi sửa đổi đã được đăng, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi .